BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt năm 2017.