Ban kiểm soát

Ban kiểm soát


 

1. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Trưởng ban
Trình độ: Cử nhân Kinh tế
3. Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Thành viên
Trình độ: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
3. Bà Nguyễn Thị Hải
Trình độ: Thạc sỹ Luật