Ban tổng giám đốc

Ban tổng giám đốc


 

1. Ông Nguyễn Nam Hồng - Quyền Tổng giám đốc
Trình độ: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
2. Ông Nguyễn Văn Hiến - Phó Tổng giám đốc
Trình độ: Cử nhân Luật
3. Ông Nguyễn Xuân Việt - Phó Tổng giám đốc
Trình độ: Cử nhân Kinh tế