Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt xin thông báo về việc thay đổi Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. Cụ thể như sau:
Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019 đã kiểm toàn số: 143/BCKT/TC/NV8 ngày 07/02/2020 thay thế cho Báo cáo tài chính Tổng hợp số: 105/BCKT/TC/NV8 ngày 17/01/2020.
Báo cáo tài chính Văn phòng năm 2019 đã kiểm toán số: 144/BCKT/TC/NV8 ngày 07/02/2020 thay thế cho Báo cáo tài chính Văn phòng số: 106/BCKT/TC/NV8 ngày 17/01/2020.
Lý do thay thế: Bổ sung phụ lục số 04 nhằm thuyết minh cho nội dung đã trình bày tại Thuyết minh V.19.1-Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu. Các thông tin khác không thay đổi.
Trân trọng thông báo!
(Chi tiết mời quý vị xem BCTC Tổng hợp và BCTC Văn phòng năm 2019 đã kiểm toán ngày 07/02/2020 trong file tài liệu đính kèm).

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2020/2/bctc-tong-hop0002_compressed.pdf /files/article_attachment/2020/2/bctc-van-phong0002_compressed.pdf /files/article_attachment/2020/2/cv-270001.pdf