Bổ sung thông tin trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm!

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2020/2/cv-330002.pdf