Báo cáo Thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2021/2/bao-cao-thuong-nien-nam-2020.pdf