Danh sách Cổ đông lớn

Danh sách Cổ đông lớn


 

Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Công nghệ Việt Nam - VITD
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ - CFTD
Cổ đông Phạm Quang Minh
Cổ đông Hoàng Thị Ánh Hồng
Công ty CP Đầu tư phát triển ĐT & KCN Sông Đà
Cổ đông Hà Quyết Thắng