Danh sách Cổ đông lớn

Danh sách Cổ đông lớn


 

1. Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Công nghệ Việt Nam - VITD
2. Công ty TNHH Phát triển Công nghệ - CFTD
3. Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
4. Ông Trần Quốc Huy
5. Ông Phạm Quang Minh
6. Ông Bùi Quang Minh
7. Ông Hà Quyết Thắng
8. Bà Nguyễn Thị Thu Giang