Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm!

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2022/12/nq-thay-doi-kiem-toan.pdf