Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thành lập Ban quản lý dự án Nhà máy chế biến đá.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2023/1/01-nq-hdqt-2023.pdf