Ngày 20/03/2023, Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt nhận được quyết định số 145/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu PVL của Công ty. Cụ thể như sau:
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
  • Mã chứng khoán: PVL;
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
  • Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 50.000.000 cổ phiếu (Năm mươi triệu cổ phiếu);
  • Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng);
  • Ngày hủy niêm yết: 14/4/2023;
  • Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: 13/4/2023;
  • Lý do hủy: Tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
   Chi tiết mời Quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2023/3/32-cv-vpro-2023_merged.pdf