Ngày 20/03/2023, tại Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, Khu N05, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 
 

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung:
1. Báo cáo của HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
2. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng hoạt động SXKD năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
7. Tờ trình chuyển nhượng cổ phần tại công ty có vốn góp;
8. Tờ trình góp vốn đầu tư vào các tổ chức/doanh nghiệp tiềm năng;
9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.