Thông báo về việc giảm tỷ lệ góp vốn điều lệ tại Công ty cổ phần sản xuất  công nghiệp IPC cho phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.
Chi tiết mời Quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2023/7/cbtt-nq04-giam-von-dl-tai-ipc.pdf