Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Ban quản lý các dự án Phía Nam đối với ông Phạm Văn Vội.
Nội dung chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2019/1/so-03-mien-nhiem-chuc-danh-quyen-gd-ban-quan-ly-cac-du-an-phia-nam.pdf