Ngày 14 tháng 01năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT về việc Giải thể Ban quản lý các dự án Phía Nam.
Nội dung chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2019/1/so-02-giai-the-ban-quan-ly-cac-du-an-phia-nam.pdf