Biên bản họp Hội đồng quản trị và Biên bản họp Ban kiểm soát phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2019-2024.
Mời quý vị xem chi tiết trong file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2019/1/bb-hop-hdqt(1).pdf /files/article_attachment/2019/1/bb-hop-bks-nhiem-ky-2019-2024.pdf