Ngày 11/03/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2019/3/nq-07-lua-chon-don-vi-kiem-toan.pdf