Ngày 11/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT vv: công tác cán bộ, Quyết định số 03/2019/QĐ-HĐQT v/v: thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty, Quyết định số 04/2019/QĐ-HĐQT v/v: giao nhiệm vụ Phụ trách phòng Tài chính Kế toán.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2019/3/nq-05-cong-tac-can-bo(1).pdf /files/article_attachment/2019/3/qd-03-thoi-giu-chuc-ktt.pdf /files/article_attachment/2019/3/qd-040001.pdf