Ngày 27/05/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT về việc: Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2019/5/17-nq-vv-mua-co-phieu-quy.pdf