Ngày 22/8/2018, Bà Lưu Thị Việt Hằng được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản - Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2018/8/qd-bo-nhiem-q-gd-san.pdf