Ngày 14/04/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2021/4/02-2021-nq-hdqt.pdf