Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ra Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Xây lắp số 1 đối với ông Hoàng Đắc Tuấn.
Nội dung chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2018/10/qd-mien-chuc-danh-giam-doc-chi-nhanh-xl-so-10001.pdf