Ngày 12 tháng 05 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt ban hành Quyết định số 04/2021/QĐ-HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm!

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2021/5/04-2021-qd-hdqt.pdf