Quý II/2021, HĐQT đã chấp thuận việc bán cổ phần của VPro tại Công ty CP Đầu tư phát triển Phong Phú Lăng Cô (Phong Phú Lăng Cô), sau một thời gian đàm phán thương thảo theo đề nghị của Phong Phú Lăng Cô. Có 160.000 cổ phần phổ thông của Cổ đông sáng lập sẽ được chuyển nhượng cho Phong Phú Lăng Cô. HĐQT đã giao cho Lãnh đạo VPro thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.