Ngày 04/07/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt đã ra Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2022/7/08-2022-nq-hdqt.pdf