ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018