Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.
Mời quý vị xem chi tiết trong file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2019/1/bbcuoc-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2019(1).pdf /files/article_attachment/2019/1/nq-dhdcd-thuong-nien-nam-2019(1).pdf