Ngày 26/01/2019, tại Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, Khu N05, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của các Đại biểu đại diện cho 62,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 

 Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024;
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (nhiệm kỳ 2014-2019) và kế hoạch năm 2019 (nhiệm kỳ 2019-2024);
-Tờ trình  Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
- Tờ trình phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của các Công ty có vốn góp;
- Tờ trình triển khai và phát triển các dự án trong năm 2019;
- Tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
- Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên BKS.
Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông có tên sau:
1. Ông Nguyễn Hưng Bường
2. Ông Trần Quốc Huy
3. Ông Bùi Quang Minh
4. Ông Trần Khánh
5. Ông Nguyễn Lê Đình Khánh
 

Đại hội đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông/bà có tên sau:
1. Bà Nguyễn Thị Thu Giang
2. Bà Nguyễn Thị Hải
3. Ông Nguyễn Văn Kỳ
 
Ông Trần Quốc Huy thay mặt HĐQT tặng hoa cho BKS nhiệm kỳ 2019-2024