Thay đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2020/2/cv-02-dinh-chinh-tai-lieu-dhcd0001_compressed.pdf