Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.
Chi tiết mời quý vị xem file tài liệu đính kèm.

Đính kèm:(Click để tải tệp tin)

/files/article_attachment/2020/2/bbh-dhdcd-20200001.pdf /files/article_attachment/2020/2/01-2020-nq-dcdcd0001.pdf