QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán BCTC tổng hợp và hợp nhất

Giải trình lưu ý của Báo cáo tài chính

Giải trình lưu ý của Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được kiểm toán 6 tháng 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt năm 2017.