Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt.

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 02 năm 2021 và cùng chấp thuận toàn văn Điều lệ này.

https://drive.google.com/file/d/17W2k07hgYnAIyBBNUmrl4eWFXO7NsV15/view?usp=sharing